กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุภาภรณ์ กิจสวัสดิ์

นางสาวอังคณา โตมอญ

นางสาวชวนพิศ ภัตติชาติ

นายมานพ พูลสำราญ

นายคมสัน พรมเสน

นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ไพร