กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปราโมทย์ หลีค้า

นางสาวกุสุมา ผุดวรรณา

นายอโนชา เสือพงษ์ใหญ่

นายเกรียงศักดิ์ ระหงษ์

นายสิทธิพงษ์ ไชยรัตน์