ปฐมวัย

นางสาวรัตนา ธนธนานนท์

นางจิตติมา ถนอมเกียรติกุล

นางสาวกัญญารัตน์ เจริญมี

นางสาวกาญจนา คล้ำวิลัย
อัตราจ้าง

นางสาวอุษา บุญถาวร

นางสาวธาริณี บุตรเพ็ชร