คณะผู้บริหาร

นายชูพงษ์ กำลังงาม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเสรี สุขถาวร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา